Privacy Statement C-Profile

Algemeen

C-Profile (hierna: “C-Profile”, “Wij” of “Ons”) is een digitale dienst. C-Profile neemt jouw privacy als Eindgebruiker van C-Profile zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document leggen Wij uit op welke manier dat gebeurt, maar mocht dit toch tot vragen of opmerkingen leiden dan verzoeken Wij je om contact met Ons op te nemen via info@cprofile.nl. Zodra We contact met jou opnemen zullen We tevens aangeven of We nog meer informatie van je nodig hebben en/of hoeveel tijd Wij nodig hebben om de vraag te beantwoorden of om aan het verzoek te voldoen.

Het C-Profile platform wordt je aangeboden via jouw financieel advieskantoor. Dit kantoor heeft het C-Profile platform bij ons afgenomen en noemen we daarom hierna ‘Afnemer’. Jij bent voor ons de ‘Eindgebruiker’. Deze privacy statement verwijst naar de verwerkingsactiviteiten die C-Profile uitvoert voor jouw financiële advieskantoor.

Dit document is in mei 2018 voor het laatst geactualiseerd.

1. Wie is C-Profile?

C-Profile is een handelsnaam van C-Profile Portals B.V., statutair gevestigd te Waalre, aan De Neerheide 12B en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 33150568. De diensten van C-Profile worden aangeboden via een aantal digitale kanalen namelijk via de smartphone app (de “App”), email, of via een webbased applicatie (de “Webapplicatie”) van de Afnemer op wiens website de Webapplicatie draait. Een webapplicatie is een computerprogramma (software) dat altijd bereikbaar is via internet. C-Profile heeft tot doel eindgebruikers actuele en relevante persoonlijke content aan te bieden. Dankzij deze gepersonaliseerde content kan de eindgebruiker beter zelfredzaam zijn.

2. Welke informatie wordt door C-Profile verzameld en verwerkt?

Informatie die Wij verkrijgen via jouw C-Profile account

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de diensten die C-Profile aanbiedt, moet je een persoonlijk C-Profile account aanmaken. Wanneer je een dergelijk account creëert, kun je bepaalde informatie over jezelf invullen. Niet alle gegevens moet je verplicht verstrekken, alleen je naam en achternaam, e-mailadres, geboortedatum en geslacht zijn verplicht. Deze gegevens zijn voldoende om van een eenvoudige C-Profile omgeving gebruik te kunnen maken. Daarnaast verwerken wij alle overige informatie die door jou wordt ingevuld, je hebt hier dus zelf invloed op.

Informatie die wij verkrijgen van onze Afnemer

Zoals uitgelegd worden onze diensten geleverd aan onze Afnemers en gebruikt op de website van de Afnemer als een digitale ‘mijnomgeving. Wij helpen de Afnemer namelijk om een boel informatie te ordenen en structureren zodat zij jou als Eindgebruiker weer sneller en beter van dienst kan zijn. Om de informatie te kunnen ordenen en structureren moeten Wij deze informatie eerst van onze Afnemer verkrijgen. Alle soorten informatie die de Afnemer over jou

verwerkt kunnen Wij als C-Profile dus ook ontvangen. Een paar voorbeelden van deze soort informatie kunnen zijn: naam, adres, woonplaats, verzekeringen en verzekeringsobjecten (zoals een auto, een woning en dergelijke).

Automatisch Gegenereerde Informatie

Daarnaast verzamelt C-Profile informatie over hoe jij het platform gebruikt, zoals welke content je interessant vindt en wanneer je deze gelezen hebt. Deze informatie gebruiken Wij om toekomstige aangeboden gepersonaliseerde content nog beter te laten aansluiten op jouw wensen en behoeften.

Hoewel het niet ons doel is om bijzondere persoonsgegevens te verwerken en gebruiken, zoals bijvoorbeeld gegevens die iets zeggen over je gezondheid, kan het wel voorkomen dat wij daar indirect toch over kunnen beschikken. De wet zegt hierover dat wij dit enkel met jouw uitdrukkelijke toestemming mogen doen. Voor het geven van toestemming geldt; je mag deze te allen tijde intrekken.

3. Voor welke doeleinden zal C-Profile informatie over jou gebruiken en op welke grond?

C-Profile kan de persoonlijke informatie over jou voor de volgende doeleinden en op de volgende gronden gebruiken:

 

 • Ter uitvoering van een overeenkomst met jou of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen:
  • Zodat je toegang verkrijgt tot C-Profile en om uw wijzigingen door te kunnen voeren;
  • Om je financieel adviseur te ondersteunen zorgplichttaken en beheertaken uit te voeren rondom de afgenomen producten en om binding en samenwerking tussen jou en de financieel adviseur te versterken;
  • Om je financieel adviseur tijdig te wijzen op mogelijke (financiële) risico’s die je loopt zodat hij je, indien gewenst, tijdig kan bijstaan;
  • Om ons aanbod van gepersonaliseerde content verder te optimaliseren zodat jij altijd en op tijd relevante persoonlijke content ontvangt en tijdig berichten of update ontvangt;
  • Om het adviesproces (tussen jou en de adviseur) efficiënter te laten verlopen. Jouw gegevens (en wijzigingen hierop) worden gesynchroniseerd met de administratie van je adviseur.
 • Voor de behartiging van onze eigen gerechtvaardigde belangen:
  • Om je te kunnen informeren rondom commerciële of promotionele acties;
  • We kunnen natuurlijk contact met je willen opnemen omwille van een vraag die jij stelt, een zogenoemde ‘customer support’ taak die Wij opnemen om jou goed te kunnen ondersteunen;
  • Ter beveiliging van uw persoonsgegevens en om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Indien wij je toestemming voor een bepaalde verwerking hebben gevraagd:
  • Wij moeten in bepaalde gevallen vragen om je toestemming voor het verwerken van je gegevens, bijvoorbeeld wanneer de hiervoor genoemde doelen leiden tot geautomatiseerde besluitvorming, waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die je in aanmerkelijke mate treft.
  • indien verdere verwerking noodzakelijk is voor andere doelen dan hierboven genoemd, stellen wij je hiervan op de hoogte en vragen wij je zo nodig uw toestemming hiervoor

 

4. Met welke derden deelt C-Profile jouw persoonsgegevens?

C-Profile wordt aan de eindgebruiker aangeboden via de financieel adviseur. Onze dienstverlening richt zich op de verhouding tussen onze Afnemers en jou als Eindgebruiker. Het spreekt voor zich dat C-Profile jouw persoonsgegevens deelt met de Afnemer waar jij klant van bent. Wij maken geen gebruik van zogenaamde subverwerkers. C-Profile verstrekt voor het overige alleen jouw gegevens aan derden indien zij daartoe op basis van (inter)nationale wetten of regels of rechtspraak verplicht is, of als C-Profile meent dat dit noodzakelijk is ter verdediging van haar rechten of als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Diensten van derden

Op de website van C-Profile worden ook diensten van derden aangeboden. Als je gebruik maakt van zulke diensten, kan het zijn dat je daarvoor je persoonsgegevens aan een andere partij dan C-Profile moet verstrekken.

Ook kan de C-Profile website of app hyperlinks (bijvoorbeeld in banners) bevatten waarmee je C-Profile verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. C-Profile heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Deze Privacy Policy van C-Profile heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de app, website of webapplicatie van een Afnemer zijn verkregen. C-Profile accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

5. Op welke wijze beschermt C-Profile jouw persoonlijke informatie?

C-Profile neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan:

Technische maatregelen

 • Meervoudige encryptie en beveiligingscertificaten
 • Gebruik van firewalls en gescheiden IT-netwerken.
 • Stringent wachtwoordbeleid en centralisatie toegang van accounts
 • Adequate back-up en recovery voorzieningen
 • Actuele systeemdocumentatie
 • Adequaat en frequent werkplekbheer (o.a. ten aanzien van updates, patches, virussoftware e.d.)
 • Monitoring van het IT-landschap

 

Organisatorische maatregelen

 • Geheimhoudingsverklaring werknemers
 • Verwerkersovereenkomst
 • Adequate logische toegangsbeveiliging
 • Fysieke beveiliging van rekencentra

 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens in ieder geval voor zolang je een overeenkomst hebt met onze Afnemer. Nadat de overeenkomst eindigt, eindigt de Eindgebruikersovereenkomst ook en wij zullen dan de persoonsgegevens wissen, of indien dit mogelijk is anonimiseren.

6. Doorgifte aan landen buiten de EU?

Wij geven geen informatie door aan organisaties buiten Europa.

7. Jouw rechten

De privacywetgeving is duidelijk; Wij moeten jouw privacy altijd respecteren. Maar waar kan je Ons nou om verzoeken?

 

 • Om het recht om inzage te vorderen over de persoonsgegevens die wij over jou verwerken
 • Het recht op foutieve of irrelevante gegevens te laten corrigeren of verwijderen. Om je in deze rechten grotendeels tegemoet te komen heb je in je account de beschikking over een heel aantal opties zoals aanpassing/verwijdering etc. waarover je geheel zelf kan beschikken. Hiermee kan je dus ook de verwerking van je persoonsgegevens beperken.
 • Het recht om bezwaar te maken, in ieder geval tegen alle verwerkingen waarvoor wij de grondslag ‘gerechtvaardigd belang gebruiken’, zoals voor onze marketingdoeleinden.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid; waarbij je een verzoek kan doen om alle gegevens die wij van jou hebben kosteloos over te dragen aan een door jou aangewezen derde.
 • Het recht om te allen tijde de toestemming die je voor welke verwerking dan ook hebt gegeven in te trekken. Voor het intrekken van toestemming geldt dat wij dit verzoek altijd inwilligen, maar dit geen terugwerkende kracht heeft. Dat betekent dat wij voor de intrekking van de toestemming de verwerking op een rechtvaardige grondslag hebben mogen doen.

 

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen of verwijderen in jouw account. Als je wilt weten welke gegevens C-Profile over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen die je niet in je account kan veranderen, dan kun je een vraag stellen via de website van C-Profile.

8. Profilering

C-Profile gebruikt klantprofielen door te filteren welke content relevant is en kan zijn voor de eindgebruiker. Dit geautomatiseerd proces valt onder profilering, en wil zeggen dat iemand aan de hand van een profiel wordt beoordeeld en wellicht gecategoriseerd. Wij moeten deze techniek gebruiken omdat dit de enige manier is waarop wij zo snel als wij dat kunnen bepaalde informatie aan jou kunnen tonen. Zonder profilering zouden Wij steeds een handmatige afweging moeten maken op basis van jouw profiel welke informatie relevant zou zijn, en dat kost teveel tijd en is bovendien onoverzichtelijk. In principe maken wij bij profilering geen beslissingen waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die jou in aanmerkelijke mate kunnen treffen, omdat onze dienst hier ook niet in voorziet. Wel kan je altijd bezwaar maken als je het idee hebt dat dit toch gebeurd, dan bekijken wij binnen C-Profile of hier daadwerkelijk sprake van is en welke aanpassing we kunnen maken.

Aanbiedingen, oftewel direct marketing gebaseerd op profilering zullen Wij na eventuele jouw bezwaar direct staken. De dienst van C-Profile is hoofdzakelijk gebaseerd op profilering, indien er dus bezwaar wordt gemaakt tegen profilering, is hiervan het gevolg dat onze dienst niet werkt.

9. Kan deze privacy policy worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat het privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Dat zal dan op deze pagina staan, dus het is handig om hier regelmatig te kijken. Op het moment dat onze privacy voorwaarden wijzigen in geval van doeleinden voor verwerking, of andere wezenlijke aanpassingen, dan zullen we hiervan van te voren op de hoogte stellen. Dit mogen wij via C-Profile zelf doen.

10. Kan je C-Profile ook opzeggen?

Indien je geen gebruik meer wenst te maken van de diensten, dan kan je hiervoor in je account gegevens verwijderen of ons hiervan op de hoogte brengen. Bij beëindiging worden je persoonlijke gegevens door C-Profile verwijderd of geanonimiseerd.

11. Vragen of klachten

Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Als je vragen hebt, aarzel dan niet om hier contact met ons op te nemen. Wij zullen ons uiterste best doen om je te helpen. Je kunt hiervoor via de contactgegevens aan het begin van dit document contact opnemen. Kom je er met ons niet uit, dan staat het je vrij om de Autoriteit Persoonsgegevens in te lichten over je klacht.